Vi på Sala Sparbank är stolta över att vara en del av vårt verksamhetsområdes föreningsliv. Vi samarbetar med många klubbar och andra partners för att stödja och utveckla föreningslivet – eftersom vi vill vara en positiv kraft i vår region.

Vi sponsrar ett stort antal föreningar i Sala- och Heby kommun och avsätter varje år en del av vår vinst till att utveckla regionens kultur – och idrottsliv under namnet Miljonen.

Läs mer om avsättningen till Miljonen

Vi tillhandahåller dessutom bra erbjudanden till våra föreningskunder.

I föreningen är det personliga engagemanget drivkraften och arbetsuppgiften stor och viktig. Eftersom tid ofta är en bristvara underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över.

Kom ihåg!

Ta alltid med följande handlingar vid besök på banken:

 • Organisationsnummer
 • Styrelseprotokoll som visar val av styrelse och firmatecknare

Sala Sparbank och Föreningen

För att kontakterna mellan Sala Sparbank och föreningen ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att föreningen uppfyller vissa formella krav. Nedan kan du läsa om vad föreningen behöver tänka på. Du kan också öppna och skriva ut dokumentet ”Krav på ideella föreningar” så hittar du en bra sammanställning om hur föreningen kan förbereda sig för att på bästa sätt sköta sina kontakter med banken.

De allra flesta föreningar är så kallade ideella föreningar, som uppstår genom att personer sluter sig samman för att ägna sig åt någon gemensam aktivitet eller kanske för att verka för ett gemensamt intresse. Nedanstående information avser endast ideella föreningar.

När en förening har antagit stadgar och valt en styrelse är föreningen en så kallad juridisk person, vilket betyder att föreningen kan träffa avtal, öppna bankkonton, vara part i rättegång, med mera.

Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet ska dessutom vara registrerade hos Bolagsverket.

Stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar som reglerar föreningens ändamål, organisation, med mera.

I föreningens stadgar bör följande finnas med:

 1. Föreningens namn (firma)
 2. Säte, d v s i vilken ort föreningen finns
 3. Föreningens ändamål
 4. Regler för hur föreningen ska driva sin verksamhet
 5. Regler för medlemskap och uteslutning av medlem
 6. Uppgift om föreningens beslutande organ
 7. Regler om rösträtt och beslutsfattande
 8. Bestämmelser om hur styrelsen väljs och firmatecknare utses, antal ledamöter och suppleanter, beslutsfattande, m.m.
 9. Verksamhets- och räkenskapsår
 10. Bestämmelser om revisorer
 11. Regler för ändring av stadgarna
 12. Regler för upplösning av föreningen, varav ska framgå vad som ska ske med föreningens kvarvarande tillgångar.

Protokoll från årsmöte och styrelsesammanträde

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet utses föreningens styrelse och vanligen också firmatecknare, det vill säga den eller de som kan företräda föreningen i exempelvis kontakterna med banken.

I vissa föreningar har utseendet av firmatecknare delegerats till styrelsen som fattar beslut på styrelsesammanträdet.

De beslut som fattas på årsmöte eller på styrelsesammanträde ska protokollföras. Av protokollet ska framgå:

 1. Vilken dag sammanträdet hållits
 2. Närvarande personer (gäller styrelseprotokoll)
 3. Protokollförare
 4. Justeringsman
 5. Underskrifter av protokollförare och justeringsman

Firmateckning

Föreningen måste kunna visa vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen. Detta sker på olika sätt beroende på om föreningen är registrerad eller inte.

Ideella föreningar som är registrerade hos Bolagsverket

Firmateckningsrätten framgår av föreningens registreringsbevis.

Ideella föreningar som inte är registrerade hos Bolagsverket

Firmateckningsrätten styrks genom uppvisande av stadgarna och protokoll från årsmöte/styrelsemöte. Det är naturligtvis viktigt att besluten i protokollet har utformats på ett sådant sätt att det inte kan råda något tvivel om vem eller vilka som företräder föreningen.

Exempel

Här hittar du några exempel på hur ett beslut om firmateckning kan utformas och innebörden av de olika exemplen:

 • ”Föreningens firma tecknas av styrelsen” Innebörd: Firman tecknas av samtliga styrelseledamöter tillsammans.
 • ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, två i förening.” Innebörd: Firman tecknas av ordföranden och kassören tillsammans.
 • ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig”. Innebörd: Firman kan tecknas av ordföranden ensam eller av kassören ensam.
 • ”Föreningens firma tecknas av A,B,C och D, två i förening” Innebörd: Firman kan tecknas av två, vilka som helst, av de uppräknade personerna, tillsammans.

Föreningserbjudande

Vi har samlat tjänster som gör det enkelt att sköta föreningens ekonomi i det vi kallar Föreningserbjudandet. På så sätt får du och din förening mer tid över till föreningens kärnverksamhet.

 • Företagskonto
 • Sparkonto
 • Internetbanken Företag
 • Appen för företag
 • Kundcenter Företag
 • Bankgironummer

Pris: 600 kr per år (ordinarie pris 750 kr)

Inför möte med banken

Nedan hittar du information som underlättar föreningens kontakt med banken:

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har du några andra funderingar? Fyll i formuläret intill så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Sala, Heby, Tärnsjö eller Östervåla, eller ringa Kundcenter på 0224 - 850 00 så hjälper vi dig.

Information om hur vi hanterar personuppgifter
Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i tre månader för intern statistik och felsökning.
 • Läs mer om GDPR och Sala Sparbanks personuppgiftspolicy här
 • Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Jag vill att ni kontaktar mig på