Styrelse

Sparbanken leds av en styrelse som består av tio personer. Dessa är bosatta och verksamma inom bankens verksamhetsområde, vilket innebär att de är väl förankrade i bygden och att man har stor kännedom om vår lokala marknad och därigenom kan ta snabba beslut i viktiga frågor. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

De skärpta kraven på styrelse och verkställande ledning är naturligtvis en direkt konsekvens av 2008 års finanskris. Som ett resultat har en mängd nya lagar och föreskrifter sköljt över finansindustrin. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (2014:1) behandlar styrelsens ansvar. Lagen om förstärkt kapitaltäckning (2013/14:228) som beslöts av Riksdagen den 25 juni 2014 är omfattande och även här återfinns en hel del förändringar kring “Nya krav på styrelsen och verkställande direktör”.

Styrelsen genomförde under november 2016 ett seminarium/workshop kring styrelsens sammansättning. Under verksamhetsåret 2016 har bankens ordförande haft en dialog med två ledamöter som aviserat sin avgång till stämman 2017. Av den anledningen fanns det skäl till att genomföra en ordentlig genomlysning av styrelsens nuvarande arbetsformer samt enskilda ledamöters kompetens såväl som styrelsens samlade teoretiska och praktiska erfarenheter. Bankens styrelse bestod fram till stämman 2017 av 9 valda ledamöter samt 2 personalrepresentanter och vd. Totalt alltså 12 ledamöter.  Åldersfördelningen omfattade från 69 år till 31 år och antalet år i styrelsen från sammanlagt 28 år till 1 år. Könsfördelningen var 7 män och 5 kvinnor. Workshopen som faciliterades av extern kompetens (Elisabeth Werneman, Deloitte) föregicks av en enkät som samtliga ledamöter svarat på samt enskilda intervjuer genomförda av ordförande med samtliga i styrelsen. I enkäten fick ledamöterna lämna sina synpunkter på följande områden:

 • Antal ledamöter och samlad kompetens
 • Engagemang och deltagande
 • Nuvarande roller/ansvar samt tankar om detta
 • Erfarenhet och kvalifikationer
 • Styrelsens arbetssätt, inklusive arbetsfördelning
 • Mål och strategier
 • Styrning och regelefterlevnad

På seminariet i november diskuterade styrelsen övergripande viktiga frågor/områden som styrelsen måste hantera och ha kompetens inom. Därefter följde ett arbete med att inventera vår individuella förmåga samt att bedöma vår samlade kompetens. Till detta seminarium tog ledamöterna del av EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömning samt Finansinspektionens ansökan/anmälan ledningsprövning. Varje styrelseledamot bedömde sin kompetens inom följande områden:

 • Finansiella marknader,
 • Rättsliga ramar och krav,
 • Redovisning och revision,
 • Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs,
 • Riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper, inklusive inom ledamotens ansvarsområde),
 • Bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
 • Tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Utöver detta kompletterade ledamöterna med följande punkter där vi som lokal sparbank har behov av kunskap/erfarenhet:

 • Lokalkännedom om näringsliv, handel och arbetsmarknad
 • Samhällsengagemang och nätverk, engagerad i föreningsarbete eller annat lokalt nätverk

Styrelsen har därmed fått en bra bild för var och en av ledamöternas kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet samt även styrelsens samfällda teoretiska och praktiska erfarenheter.

Mot bakgrund av ovan nämnda kartläggning har styrelsen nu fastställt en utbildningsplan för såväl styrelsen som helhet som enskilda ledamöter. Denna kartläggning har också tillställts bankens valberedning.

Styrelsen fortsätter inriktningen att använda förmiddagen för varje styrelsedag till kompetensutveckling/utbildning. På styrelsemötet den 2 maj 2017 redovisades också genomförda och planerade utbildningsinsatser per 2017-04-30.

Risk- och Revisionsutskott, Kreditutskott och internrevision

Risk- och Revisionsutskottet är ett inför styrelsen beredande organ och fattar ej beslut såvida ej protokollförd beslutanderätt delegerats av styrelsen. De beslut som fattas med stöd av delegationsbeslut ska regelmässigt redovisas för styrelsen.

Risk- och Revisionsutskottet ska bereda ärenden till styrelsen i frågor som bl.a. kan avse finansiell rapportering, intern styrning och kontroll, övergripande riskhantering, regelefterlevnad, intern och extern revision, redovisning, skatt samt revisorer.

Styrelsen utser inom sig ledamöterna i Risk- och Revisionsutskottet. Ledamot får inte vara anställd i banken. Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter (dock ej vd), varav en skall vara ordförande.

Riskontrollfunktionen och Compliancefunktionen ska vara föredragande på Risk- och revisionsutskottets möten. Även andra av bankens tjänstemän får i nödvändig omfattning närvara vid Risk- och Rrevisionsutskottets möten som tillfälligt föredragande, eller för att bidra med sin expertis i specifika frågor.

För att skapa utrymme för en utbildande och fokuserande miljö för kreditbeslut har styrelsen inrättat ett kreditutskott. Styrelsen fastställer de limiter inom vilka Kreditutskottet har behörighet att fatta kreditbeslut.

Styrelsen ansvarar för tillsättandet och entledigandet av Kreditutskottets ledamöter. Utskottet ska bestå av minst fem styrelseledamöter (inklusive vd), varav en skall vara ordförande. Bankens kreditchef är i första hand föredragande på Kreditutskottets möten. Även andra av bankens tjänstemän kan närvara vid Kreditutskottets möten som tillfälligt föredragande eller för att bidra med sin expertis i specifika frågor.

Internrevision är styrelsens oberoende, objektiva, säkrande och rådgivande resurs, med uppgift att tillföra värde och förbättra bankens verksamhet. Internrevisionen ska hjälpa banken att nå sina mål genom ett systematiskt, strukturerat arbetssätt för att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

Sala Sparbanks styrelse

För information om styrelseledamöters andra uppdrag och CV vänligen klicka på fotot för respektive person.

Pia Nilsson

Invald år: 2001
Adress: Väsbygatan 11, 733 38 Sala

Kenneth Olsson

Invald år: 2006
Adress: Fasenbo Bolandet, 733 92 Sala

Helena Larsson

Invald år: 1998 (ordförande)
Adress: Barrvägen 1, 733 97 Sala

Hans Eljansbo

Invald år: 2012
Adress: Eljansbo gård 100, 733 92 Sala

Görgen Zilén

Invald år: 2010
Adress: Hedabergsgatan 8, 733 39 Sala

Christer Eklind

VD
0224-850 80

Carl-Åke Elmersjö

Invald år: 1988 (vice ordförande)
Adress: Hässjevägen 14, 744 31 Heby

Carina Schön

Invald år: 1995
Adress: Huddungevägen 23, 744 32 Heby

Valda av personalen (ordinarie)

Ulla Andersson, Poppelgatan 7, 733 37 Sala

Martina Forsberg, Gravhagsgatan 3, 733 36 Sala

Suppleanter

Thomas LeeApple

Ulla Andersson

Affärscontroller
0224-850 34

Thomas Leeapple

Premiumrådgivare
0224-853 22

Martina Forsberg

Privatrådgivare
Föräldraledig