Miljonen

Miljonen för växtkraft i Sala och Heby kommuner.För femtonde gången delade Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden.

Temat för Miljonen 2018 är växtkraft likt tidigare. I år inkom 84 ansökningar varav 30 initiativ fick del av årets Miljonen.I och med årets utdelning har 357 initiativ fått del av de sammanlagt femton miljoner kronor som delats ut via Miljonen genom åren. – I år har vi fått in många ansökningar om hälsa och idrott. Det här är områden som ligger oss varmt om hjärtat. Att möjliggöra att fler barn och unga får en meningsfull fritid genom att kunna ha ett fritidsintresse, oavsett om man håller på med teater eller idrott. Det tror vi är viktigt för våra barn och ungdomars hälsa – såväl den fysiska som den psykiska.Jag är glad att vi genom Miljonen kan göra skillnad inom dessa, såväl som andra viktiga områden. Att bidra till samhällsnytta är en viktig del av oss som sparbank, säger Christer Eklind.
Spara

Spara

Spara

Tidigare projekt

Tidigare mottagare

Syftet med avsättningen till Miljonen är att Sala Sparbank genom bidrag till sökande, aktivt deltar i utvecklingen inom bankens verksamhetsområde och synliggör Sala Sparbanks engagemang för att skapa växtkraft i Sala och Heby kommuner. Bidragen ska stödja olika projekt, aktiviteter eller initiativ som är långsiktiga och varaktiga.

Miljonens område

Området för Miljonen är växtkraft. Begreppet växtkraft ingår i bankens vision och innefattar många olika områden.

Projekten får inte inkräkta på konkurrenssituationen i kommunerna. Vi stödjer därför inte aktiviteter som kan betraktas som en del av ett företags nuvarande eller framtida affärsverksamhet. Vi stödjer inte heller verksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan.

Sökande av bidrag ur avsättningen kan vara privatpersoner, föreningar, skolklasser, organisationer och företag. Det finns inga formella krav på att den sökande skall vara skriven inom Sala och Heby kommuner, men genomförandet av förslaget skall vara knutet till bankens verksamhetsområde och gynna utvecklingen av bygden.

Bidrag kommer inte att ges till aktiviteter av politisk eller religiös verksamhet och inte till något som kan ses som en del av ett företags allmänna affärsverksamhet. Vidare ges inga bidrag till olika välgörenhetsorganisationer.

Om ansökan avser näringsverksamhet, vilken nu eller framöver, kan vara konkurrensutsatt, iakttar Sala Sparbank ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna.

Prioriteringar

Sala Sparbank prioriterar projekt, aktiviteter eller initiativ:

  • som syftar till någon form av utveckling.
  • som har tydligt formulerade mål
  • där sökande anger hur utvärdering och uppföljning kommer att ske
  • där sökande gör en betydande egen ideell insats
  • för att göra Sala och Heby kommuner kända och attraktiva för alla och envar

Kommitté

För behandling av ansökan har Sala Sparbanks styrelse tillsatt en kommitté som går igenom ansökningarna och bereder dem för beslut i Sala Sparbank styrelse.
Sala Sparbanks vd är ständig medlem. Om kommittén anser sig ha behov av extern kompetens i någon frågeställning som rör en ansökan har kommittén rätt att inhämta denna för att erhålla ett bättre underlag för beredning av ärendet.

Ordförande i kommittén är vd. En person utses till sekreterare och ansvarar för administration och att sammanträdena protokollförs.

Besluten av ansökningarna i Sala Sparbanks styrelse kan ej överklagas.

Uppföljning

Beviljade bidrag kommer att följas noggrant. De sökande skall vara beredda att kunna presentera och redovisa resultatet för projekt inför Sala Sparbanks styrelse eller inför huvudmännen på den årliga stämman. Sala Sparbank äger rätt att lyfta fram initiativ i marknadsföringssyfte.