Räkna på din boendekostnad

Ett bostadsköp är ett långsiktigt åtagande och din ekonomi ska förbli sund oavsett ränte- och konjunkturläge. Därför är det viktigt att göra medvetna val när det gäller bindningstider och amorteringar, men även att hålla koll på övriga utgifter.

Lånekostnad

När du räknar på din boendekostnad är en generell riktlinje att du kan låna upp till 85 procent av marknadsvärdet på din bostad. Givetvis gör vi en individuell bedömning utifrån just dina förutsättningar.

När du tecknar bolån tillkommer engångskostnader för pantbrev och lagfart. Läs mer i ordlistan för husköpare nedan.

Tänk på att dina lånemöjligheter kan se olika ut beroende på vilken bostad du köper, exempelvis kan bostadsrättsföreningens ekonomi påverka hur mycket du får låna för just den bostaden.

Räntor och amorteringar

Räntekostnaderna kan skilja sig mycket åt beroende på om du valt rörlig eller bunden ränta och hur ränteläget ser ut. Du bör dock inte stirra dig blind på ränteläget just nu, utan tänka långsiktigt och välja en lösning som passar just din ekonomiska situation.

Hur mycket du ska amortera, det vill säga betala av på dina lån, kommer du överens med din bank om. Amortering är ett bra långsiktigt sparande och ger dessutom lägre räntekostnader.

Annat som påverkar boendekostnaden

Glöm inte att oberoende av hur du bor, så har du också andra utgifter som påverkar din boendekostnad. Det kan vara bra att försöka beräkna hur stora de blir.

Bostadsrätt

 • Ränta och amortering
 • Årsavgift
 • Hushållsel
 • Reparation och underhåll
 • Hemförsäkring

Villa/Fritidshus

 • Ränta och amortering
 • Värme, hushållsel
 • Vatten, sophämtning, sotning
 • Reparation och underhåll
 • Villa-/hemförsäkring
 • Fastighetsskatt
 • Tomträttsavgäld

Ordlista för husköpare

 • Amortering:

  Periodiserad återbetalning av lån. För banklån såväl bottenlån som topplån, är det vanligast att amorteringen sker en gång per kvartal. Rak amortering innebär återbetalning i lika stora delar vid varje betalningstillfälle.

 • Anbud:

  Ett erbjudande om att ingå avtal. Anbud är bindande för anbudsgivaren. Anbud om köp eller försäljning av eget hus eller bostadsrätt är dock inte bindande.

 • Annuitet/Annuitetslån:

  Periodiserad återbetalning av lån där det belopp, amortering och ränta, som erläggs vid varje återbetalningstillfälle är lika stort under hela lånetiden. Räntan dominerar därför i början av återbetalningstiden och amorteringen dominerar i slutet.

 • Bindningstid:

  Den tid under vilken lånevillkoren (exempelvis räntan) för ett lån är oförändrade.

 • Boendekostnad:

  Summan av kapital- och driftskostnader för ett hus när hänsyn tagits till skattelindringar, i form av ränteavdrag, och eventuella räntesubventioner.

 • Borgen:

  Förbindelse att gentemot en långivare (borgenär) svara för en låntagares (gäldenärs) betalningsförpliktelser, om denne inte skulle fullgöra dessa.

 • Borgensman:

  Den som går i borgen, d v s förbinder sig att betala lånet om låntagaren själv inte kan.

 • Borgenär:

  Den som har en fordran hos en annan person (gäldenär).

 • Botteninteckning:

  Inteckning med bästa förmånsrätt i den intecknade egendomen.

 • Bottenlån/Hypotekslån:

  Lån mot säkerhet av lägst liggande pantbrev i fastigheten.

 • Bunden ränta:

  Ränta som är fastställd till viss räntenivå under viss bestämd tid.

 • Driftskostnad:

  Kostnader för själva boendet, såsom uppvärmning, el, vatten, sotning, renhållning, försäkringar, reparationer etc. Räknas ej in i kalkylen, därför är det viktigt att tänka på att dessa tillkommer förutom lånekostnaden varje månad.

 • Fast egendom:

  Ägodelar av jord samt vad som enligt särskild lag anses höra till jorden, bl a byggnader därpå och fast inredning som hör till dessa.

 • Fastighet:

  Visst markområde eller markområde med därpå befintlig bebyggelse och övriga anläggningar som enligt lag utgör fast egendom.

 • Förfallodag:

  Den dag då ränta och amortering ska finnas tillgängliga hos långivaren.

 • Gravationsbevis:

  Intyg som visar vilka inteckningar, servitut mm som belastar en fastighet. Intyget utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

 • Gäldenär:

  Den som står i skuld till en annan person (borgenär).

 • Handpenning:

  Betalas i samband med kontraktsskrivningen. Normalt är den 10% av köpeskillingen.

 • Inskrivningsmyndigheten:

  Myndighet somhandlägger lagfarts- och inteckningsärenden mm.

 • Inteckning:

  Inskrivning hos inskrivningsmyndigheten av visst penningbelopp i fast egendom, som kan ligga till grund för panträtt i denna. Som bevis på inteckningen utfärdas pantbrev som i sin tur är den handling som pantsätts till banken.

 • Köpebrev:

  Handling som upprättas när fastighetsaffären fullföljts enligt köpekontraktet. Köpebrevet utgör bevis på att köpeskillingen betalats. Med köpebrevet som grund söker köparen lagfart.

 • Köpekontrakt:

  Grundläggande skriftlig handling rörande köp, som skrivs under av säljaren och köparen.

 • Köpeskilling:

  Den summa som betalas vid ett köp.

 • Lagfart:

  Registrering av äganderätten till en fastighet. Lagfartsbevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

 • Likvidavräkning:

  Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär.

 • Lånelöfte:

  En skriftlig förbindelse där banken på förhand garanterar köparen en viss bestämd lånesumma.

  • Lös egendom:

   All egendom som inte enligt lag hänförs till fast egendom.

  • Pantbrev:

   Bevis på att inteckning beviljats i en fastighet.

  • Panträtt:

   En fastighetsägare upplåter panträtt i fastighet genom att överlämna pantbrevet till långivare som pant för fordran.

  • Provision:

   Ersättning som utgår till t ex fastighetsmäklare för utfört uppdrag.

  • Realisationsvinst:

   Den vinst som uppkommer genom icke yrkesmässig försäljning av bl a fastighet och bostadsrätt.

  • Ränta:

   Den avkastning som man får på ett kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på en kredit. Räntan beräknas i viss procent av de insatta respektive utlånade medlen.

  • Rörlig ränta:

   Ränta som ändras vid förändringar i det allmänna ränteläget.

  • Jordabalken:

   Lag som reglerar frågor som rör fast egendom.

  • Serielån:

   Hypotekslån med fastställd stegrad amorteringstakt.

  • Stämpelskatt:

   Omsättningsskatt vid förvärv av fastighet eller tomträtt. Kallas i dagligt talför lagfartskostnad. Stämpelskatt kan också tas ut vid uttag av pantbrevet.

  • Taxeringsvärde:

   Det värde på en fastighet som ligger till grund för beskattningen. Basvärdet bestäms vid fastighetstaxeringen och justeras årligen.

  • Tomträtt:

   Rätt att mot avgift, tomträttsavgäld, under obestämd tid utnyttja en fastighet.