- En höjning av prisbasbeloppet innebär högre ersättning för till exempel garantipensionärer och studenter, som får 130 respektive 160 kronor mer varje månad. Det påverkar också sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för olika bidrag, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Höjda prisbasbelopp innebär lägre skatt

Prisbasbeloppen påverkar dessutom inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.

Även brytpunkten för vid vilken inkomst man börjar betala statlig inkomstskatt ¹ påverkas, brytpunkten höjs i takt med prisbasbeloppet. En högre brytpunkt innebär att en större del av inkomsten undantas statlig inkomstskatt, det vill säga den totala skatten minskar. För de som tjänar över brytpunkten handlar det om flera hundralappar varje månad.

- Höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag innebär 50-70 kronor lägre skatt per månad. Effekten av den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt blir betydligt högre. För de som tjänar runt 50 000 kronor eller mer blir inkomstskatten omkring 350 kronor lägre per månad, säger Madelén Falkenhäll.

Även pensionärers grundavdrag höjs, men effekten blir relativt liten, omkring 30 kronor lägre skatt per månad.

Effekter av höjda prisbasbelopp

De högre prisbasbeloppen 2022 får till följd att:

  • Garantipensionen höjs med runt 120-130 kronor per månad.
  • Studiemedlen höjs med drygt 160 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2021.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag, vilket motsvarar knappt 450 kronor per månad.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 12 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 821 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 554 900 kronor (46 200 kronor per månad jämfört med knappt 44 800 kronor 2021).
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 48 kronor, till ca 3 300 kronor per år.

Inkomstpension

Inkomstbasbeloppet, som styr inkomstpensionen, fastställs i oktober. Först efter det vet man hur pensionerna för 2022 blir.

Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Beräkningar är gjorda utifrån gällande regelverk.

Det här är basbelopp och så beräknas de

Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år.

  • Prisbasbeloppet påverkar garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag, jobbskatteavdrag och brytpunkt/skiktgräns påverkas av prisbasbeloppet.
  • Det förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension.
  • Inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift.

Prisbasbeloppen räknas fram utifrån förändringen av konsumentprisindex (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2022 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2020 och juni 2021. Statistiska centralbyrån ansvarar för beräkningen av prisbasbeloppen.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms längre fram, dock senast 31 oktober. Därför kan beräkningar av till exempel inkomstpension, pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2022 inte göras än. Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån genomsnittsinkomst. För 2022 är det inkomsten för 2020 som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna baseras på en prognos över genomsnittlig inkomst och för att kunna göra en så rättvisande prognos som möjligt görs indexberäkningen senast 31 oktober. Ansvaret för beräkningen av inkomstbasbeloppet ligger på Pensionsmyndigheten.

¹ Brytpunkten är vid vilken förvärvsinkomst en individ börjar betala statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten grundas på brytpunkt justerad för grundavdrag, den sk skiktgränsen. Skatten är ytterligare 20 procent på den del av inkomsten som överstiger skiktgränsen.