Sala Sparbanks Likviditetspolicy och Finanspolicy fastställer hur bankens hantering av likviditetsrisker ska organiseras, mätas och följas upp. Utöver den information som lämnas här hänvisas till i dokumentation avseende Pelare 3.