Sparbanken leds av en styrelse som består av tio personer. Styrelsen är väl förankrad i bygden och har stor kännedom om vår lokala marknad och kan därigenom ta snabba beslut i viktiga frågor. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

De skärpta kraven på styrelse och verkställande ledning är naturligtvis en direkt konsekvens av 2008 års finanskris. Som ett resultat har en mängd nya lagar och föreskrifter sköljt över finansindustrin. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (2014:1) behandlar styrelsens ansvar. Lagen om förstärkt kapitaltäckning (2013/14:228) som beslöts av Riksdagen den 25 juni 2014 är omfattande och även här återfinns en hel del förändringar kring “Nya krav på styrelsen och verkställande direktör”.

Styrelsen genomför kontinuerligt avstämningar kring styrelsens sammansättning. Bankens styrelse består av sju valda ledamöter samt två personalrepresentanter och vd. Totalt alltså 10 ledamöter. Åldersfördelningen i styrelsen omfattar åldrarna 35-70 år. Fem ledamöter har en erfarenhet i styrelsen på mer än 10 år. Av stämman valda ledamöter är fyra stycken kvinnor och fyra stycken män. 

I de återkommande avstämningarna som styrelsen genomför lämnar ledamöter sina synpunkter avseende:

 • Antal ledamöter och samlad kompetens
 • Engagemang och deltagande
 • Nuvarande roller/ansvar samt tankar om detta
 • Erfarenhet och kvalifikationer samt samlad komptens
 • Styrelsens arbetssätt, inklusive arbetsfördelning
 • Mål och strategier
 • Styrning och regelefterlevnad

Styrelsen inventerar dessutom varje ledamots individuella förmåga samt att man då också bedömer den samlade kompetensen. Detta enligt EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömning samt Finansinspektionens ansökan/anmälan om ledningsprövning.

Varje styrelseledamot bedömde sin kompetens inom följande områden:

 • Finansiella marknader
 • Rättsliga ramar och krav
 • Redovisning och revision
 • Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs
 • Riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper, inklusive inom ledamotens ansvarsområde)
 • Bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
 • Tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Utöver detta kompletterade ledamöterna med följande punkter där vi som lokal sparbank har behov av kunskap/erfarenhet:

 • Lokalkännedom om näringsliv, handel och arbetsmarknad
 • Samhällsengagemang och nätverk, engagerad i föreningsarbete eller annat lokalt nätverk

Styrelsen har därmed fått en bra bild för var och en av ledamöternas kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet samt även styrelsens samfällda teoretiska och praktiska erfarenheter.

 

Risk- och Revisionsutskott, Kreditutskott och internrevision

Risk- och Revisionsutskottet är ett inför styrelsen beredande organ och fattar ej beslut såvida ej protokollförd beslutanderätt delegerats av styrelsen. De beslut som fattas med stöd av delegationsbeslut ska regelmässigt redovisas för styrelsen.

Risk- och Revisionsutskottet ska bereda ärenden till styrelsen i frågor som bl.a. kan avse finansiell rapportering, intern styrning och kontroll, övergripande riskhantering, regelefterlevnad, intern och extern revision, redovisning, skatt samt revisorer.

Styrelsen utser inom sig ledamöterna i Risk- och Revisionsutskottet. Ledamot får inte vara anställd i banken. Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter (dock ej vd), varav en skall vara ordförande.

Riskontrollfunktionen och Compliancefunktionen ska vara föredragande på Risk- och revisionsutskottets möten. Även andra av bankens tjänstemän får i nödvändig omfattning närvara vid Risk- och Revisionsutskottets möten som tillfälligt föredragande, eller för att bidra med sin expertis i specifika frågor.

För att skapa utrymme för en utbildande och fokuserande miljö för kreditbeslut har styrelsen inrättat ett kreditutskott. Styrelsen fastställer de limiter inom vilka Kreditutskottet har behörighet att fatta kreditbeslut.

Styrelsen ansvarar för tillsättandet och entledigandet av Kreditutskottets ledamöter. Utskottet ska bestå av minst fem styrelseledamöter (inklusive vd), varav en skall vara ordförande. Bankens kreditchef är i första hand föredragande på Kreditutskottets möten. Även andra av bankens tjänstemän kan närvara vid Kreditutskottets möten som tillfälligt föredragande eller för att bidra med sin expertis i specifika frågor.

Internrevision är styrelsens oberoende, objektiva, säkrande och rådgivande resurs, med uppgift att tillföra värde och förbättra bankens verksamhet. Internrevisionen ska hjälpa banken att nå sina mål genom ett systematiskt, strukturerat arbetssätt för att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.