Carinas teoretiska och praktiska erfarenheter gör att hon har god förståelse för frågor rörande finansiella marknader. Andra, för bankens viktiga områden, där Carina har god kunskap och förståelse är rättsliga ramar och krav samt strategisk planering, bankens riskhantering samt i diskussioner avseende bankens styrning och kontroll. Bankens effektivitet samt frågor kring bankens finansiella information är andra områden där Carina besitter god förståelse. Genom sitt politiska engagemang på såväl lokal som på regionalnivå besitter Carina dessutom mycket god förståelse och insikt avseende lokalkännedom samt i frågor kopplat till bankens samhällsengagemang och nätverk.

Carina är ledamot i styrelsens Kreditutskott.

CV

Arbetslivserfarenhet

 • Sommararbete under 4 år som kassörska / affärsbiträde
 • Arbetat inom psykiatri, sjukvård, LSS, terapi och demensvård
 • Oppositionsråd 2003-2006
 • Kommunalråd 2007-2010
 • Oppositionsråd 2011-2016
 • Förste vice ordförande i kommunstyrelsen 2018-2019

Utbildningar och kurser

 • Grundskola
 • Social linje – samhällsvetenskaplig gren
 • Skötare i psykiatrisk vård
 • Fördjupningsutbildning LSS
 • Fördjupningsutbildning demensvård
 • Fördjupningsutbildning behandlingsarbete och problemlösningsmetod
 • Facklig grundutbildning
 • ABF cirkelledarutbildning
 • Politisk grundutbildning
 • Politisk ledarutbildning – ”1000 ledare”
 • Utbildningar kring kommunal ekonomi och revision
 • Politiska utbildningar genom Heby kommun, bl.a. Förtroendeutbildning – presidieutbildning.
 • Förstärkning av det politiska ledarskapet genom IFL Handelshögskolan Stockholm
 • Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, våren 2014
 • Seminarier i Sala Sparbanks regi
 • Sparbankernas Riksförbunds försäkringsutbildning kring IDD
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring PSD2
 • Sparbankernas Riksförbunds utbildning kring nya kreditföreskrifter
 • Analys av penningtvättstillsynen via KPMG 2021-06-03

Tidigare uppdrag, styrelseuppdrag och andra uppdrag i företag, föreningar, kommuner etc.

 • Styrelseledamot i Sala Sparbank
 • Kommunstyrelseordförande – kommunalråd
 • Oppositionsråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen
 • Kommunfullmäktige Heby kommun
 • Ordförande och vice ordförande Tekniska nämnden Heby kommun, Ledamot i Kulturnämnden Heby kommun
 • Styrelseledamot Entreprenörsfabriken
 • Ordförande för Socialdemokraterna i Heby kommun
 • Ordförande i Heby S-kvinnor
 • Styrelseledamot/studieorganisatör Västmanlands S-kvinnor
 • Vice ordförande i Sala – Heby Energi AB
 • Styrelseledamot i Västmanlands kommuner och landsting
 • Styrelseledamot Regionstyrelsen i Uppsala län
 • Styrelseledamot i NEDA.
 • Styrelseledamot i Dalabanans Intressenter
 • Ordförande i Sala – Heby Brottsofferjour
 • Ordförande i Intresseföreningen Olsson & Rosenlunds
 • Ersättande styrelseledamot Kommunal sektionsstyrelse Sala

Styrelseuppdrag jag har idag

 • Styrelseledamot i Sala Sparbank
 • Första vice ordförande i Kommunstyrelsen i Heby kommun 
 • Ordförande i Personalutskottet i Heby kommun
 • Styrelseledamot i Sala – Heby Energi AB
 • Sekreterare /vice ordförande för Socialdemokraterna i Heby kommun
 • Kassör i Heby S-kvinnor
 • Ersättande styrelseledamot i Dalabanans Intressenter

Övriga uppdrag

 • Kommunfullmäktige Heby kommun
 • Diverse valberedningsuppdrag i olika föreningar

Kompetenshöjande nätverk som jag deltar i

 • Mälardalsrådet
 • Sveriges kommuner och Landsting
 • Den politiska kommunala gruppen Uppsala län
 • Partiets kommundagar

Övrigt, t.ex. personliga kvaliteter som är särskilt värdefulla för styrelseuppdraget i Sala Sparbank

 • Känner Heby kommun mycket väl, har genom mitt politiska arbete haft/har mycket kontakt med Sala kommun, har stort kontaktnät genom föreningsarbete, lång livserfarenhet av politiskt och föreningsarbete i Heby kommun, träffat många av Heby kommuns företagare vid företagarbesök, god lyssnare och social kompetens.