Omvärlden ger Riksbanken ett visst stöd

Omvärldsutvecklingen har sedan oktobermötet till övervägande del gått Riksbankens väg. Den ekonomiska statistiken från såväl USA som Europa har varit i linje med förväntan eller något bättre. Donald Trumps överraskande valseger utgör en betydande osäkerhet men inledningsvis har marknaden reagerat positivt bl.a. med stigande råvarupriser och aktiekurser. Tongivande centralbanker, med Federal Reserve i spetsen har lättat något på gasen. Att Fed nu åter har höjt räntan är positivt för Riksbanken. ECB är fortsatt mycket mjuk och förlänger sitt köpprogram till slutet av 2017, dock i en något lägre takt (60 md EUR istället för 80 md EUR fr.o.m. april). Det är ett första, om än långsamt och försiktigt, steg till en gradvis avveckling. I slutet på november beslutade OPEC, överraskande, att genomföra produktionsbegränsningar vilket har pressat upp oljepriset. Det kommer att få bäring på Riksbankens oljeprisprognos, som vi tror kommer att behöva revideras upp.

Läs hela Makrofokus och fler av våra makroanalyser:

Omvärlden ger Riksbanken ett visst stöd

Mer makro