Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Företagande

Woman in linen factory carrying rolls of linen - small business.

Här hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Aktuella pressmeddelanden om företagande

Hög inflation försvårar företagens inköpsplaner

Även om leveranstiderna har kortats brottas fortfarande många företag med störningar i sina leveranser. Drygt hälften anser inte att leveransstörningarna har minskat medan en tredjedel anser att de har gått ner. Samtidigt uppger sex av tio industriföretag och åtta av tio tjänsteföretag att inköpsplanerna försvåras av den höga inflationen. Det visar en undersökning som Swedbank gjort bland de inköpschefer som ingår i Inköpschefsindex (PMI).  

2022-09-13: Pressmeddelande (pdf), bilaga med grafer (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Tjänsteföretag augusti 2022

Tjänstekonjunkturen återhämtade sig i augusti efter att ha fallit tre månader i rad. Det är en överraskande stark siffra och även om trenden pekar nedåt är tjänstekonjunktur fortfarande robust  men med ökade nedåtrisker nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas,

2022-09-05: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Industri augusti 2022

PMI för industrin visar att nedkylningen i industrin tilltar. Det är tredje månaden i rad som indexet faller. Det visar att svensk industri följer den europeiska konjunkturavmattningen, vilket också har lett till sjunkande leveranstider och ett dämpat pristryck från leverantörsledet

2022-09-01: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Tjänsteföretag juli 2022

Tjänstekonjunkturen har svalnat under sommaren men är alltjämt på en god aktivitetsnivå. Därmed har, än så länge, dystrare hushåll och stigande räntor inte satt några större negativa avtryck i tjänsteföretagens affärsplaner även om nedåtriskerna har ökat.  

2022-08-03: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Industri juli 2022

PMI för industrin fortsatte nedåt i juli. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och det är nu på den lägsta nivån på två år vilket befäster bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin, vilket också har lett till ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Delindex för sysselsättning stod för det största negativa bidraget till nedgången medan orderingång, leveranstider och inköpslager bidrog positivt till totalindexet.

2022-08-01: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Tjänsteföretag juni 2022

Inköpschefsindex för tjänstesektorn föll i juni men fortsätter för tjugonde månaden i rad att vara på högre nivåer än det historiska genomsnittet. Utfallet i juni visar på en fortsatt stark tjänstekonjunktur även om nedåtriskerna har ökat i och med allt dystrare hushåll och stigande räntor vilket kan bli en ökad utmaning för tjänsteföretagen under andra halvåret.

2022-07-05: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Industri juni 2022

PMI för industrin sjönk åter i juni efter att ha stigit något i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020. Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin.

2022-07-01: Pressmeddelande (pdf)

Småföretagen påverkas av en orolig omvärld

Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar ett stärkt konjunkturläge för Sveriges småföretag efter coronapandemin. Inte minst har ett uppdämt köp- och upplevelsebehov hos konsumenter resulterat i att, främst, restaurang- och hotellbranschen ser positivt på framtiden. Dock kan politisk oförutsägbarhet, ett osäkert världsläge, leveransstörningar, högre inköpskostnader samt utmaningar att rekrytera hota den stigande småföretagskonjunkturen.

2022-06-15: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Tjänsteföretag maj 2022

PMI för tjänstesektorn stabiliserade sig på en hög nivå i maj vilket visar på en fortsatt stark tjänstekonjunktur. Kostnadsökningar och stigande leveranstider har inte hindrat tjänstesektorn från att expandera även om nedåtriskerna har ökat nu när hushållens konsumtionsutrymme begränsas på grund av den höga inflationen samtidigt som fastighetsmarknaden står inför ökade utmaningar i och med ett högre framtida ränteläge.

2022-06-03: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Industri maj 2022

PMI för industrin steg något i maj efter att ha sjunkit tre månader i rad. Indexet visar att svensk industri fortsätter att växa om än i en lägre takt, men det är för tidigt att blåsa faran över för en fortsatt nedgång på grund av en osäker omvärldskonjunktur samtidigt som penningpolitiken stramas åt.

2022-06-01: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Tjänsteföretag april 2022

PMI för tjänstesektorn steg i april och visar att rusande
kostnadsökningar och utbudsstörningar hittills inte har hindrat tjänstesektorn från att expandera samtidigt som affärsplanerna är fortsatt expansiva och antyder om en positiv syn om tillväxtutsikterna även om nedåtriskerna har ökat.

2022-05-04: Pressmeddelande (pdf)

Kraftiga kostnadsökningar hos småföretagen leder till höjda priser

Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser omfattar nu fler varugrupper och är nu högre än på flera decennier. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland påverkar också råvarupriserna. Högre produktionskostnader är en ökande utmaning för svenska småföretag som ser pressad lönsamhet och höjda priser mot kunder som en effekt. Det visar en ny rapport från Swedbank, Sparbankerna och Företagarna.

2022-05-03: Pressmeddelande (pdf)

Inköpschefsindex (PMI) Industri april 2022

PMI för industrin backade i april till den lägsta nivån sedan augusti 2020 och innebär att tillväxten i svensk industri har tappat ytterligare fart samtidigt som nedåtriskerna har ökat i och med kriget i Ukraina och nedstängningarna av den kinesiska ekonomin, vilket börjar sätta negativa avtryck i företagens orderböcker och produktionsplaner.

2022-05-02: Pressmeddelande (pdf)

Många osäkerhetsfaktorer påverkar småföretagens ekonomi i år

Tre av fyra småföretag uppgav före pandemin att de skulle klara ett tillfälligt intäktsbortfall på 50 procent under tre månader och 70 procent svarade att de hade en buffert för att klara en konjunkturnedgång. Detta tyder på att svenska företag är väl rustade för intäktsomslag men klarar de även de senaste månadernas kostnadsökningar och leveransproblem?

2022-04-04: Pressmeddelande (pdf)

Sveriges lantbrukare upplever det allt tuffare att få ihop ekonomin

Svenska lantbrukare är pessimistiska, både sett till nuläge och det kommande året. Det ökade kostnadstrycket som intensifierats de senaste veckorna påverkar betydligt. Trots högre avräkningspriser är det därför nu svårare att få lönsamhet. 

2022-03-17: Pressmeddelande (pdf)

Fler företagare än anställda planerar för deltidspension

Drygt varannan egenföretagare över 55 år planerar att fortsätta arbeta deltid efter att de gått i pension. Motsvarande andel bland anställda är en fjärdedel. Samtidigt planerar fyra av tio anställda att gå i pension på heltid, medan endast en av fyra företagare gav samma svar.

2022-01-31: Pressmeddelande (pdf)

Många företag planerar att höja priser i spåren av leveransstörningar

Omfattande prisökningar är att vänta när produktionskostnaderna stiger i näringslivet. Två av tre företag i industrin och drygt hälften av tjänsteföretagen räknar med att i stor eller mycket stor utsträckning ta ut högre priser av sina kunder.

2022-01-24: Pressmeddelande (pdf)

Tips till företagare inför årsskiftet

Inför årsskiftet är det som företagare bra att ha koll på exempelvis sitt eget löneuttag och pensionssparande, men även att få iväg fakturor för rut- och rotarbeten. Det finns även vissa statliga stöd kopplade till pandemin som fortfarande går att söka.

2021-12-29: Pressmeddelande (pdf)

Risk för kapitalbrist när fler startar aktiebolag med lägre aktiekapital

Under pandemin valde fler än tidigare att starta eget företag, vanligtvis aktiebolag. Då det idag inte krävs mer än 25 000 kronor i aktiekapital har tröskeln sänkts rejält. Men med ett lågt aktiekapital får man se upp nu när skatteanstånden ska betalas tillbaka och många kostnader ökar för företagen. Om det blir kapitalbrist kan företagaren bli personligt ekonomiskt ansvarig.

2021-12-02: Pressmeddelande (pdf)

Längre leveranstider och höga råvarupriser pressar industrin

Leveransstörningar och stigande rå- och insatsvarupriser till följd av coronapandemin påverkar många större tillverkningsföretag. Sju av tio företag märker av negativa effekter på verksamheten, och lika många planerar att höja försäljningspriserna. Det visar en undersökning från Swedbank och Silf genomförd i samband med inköpschefsindex (PMI) i juni.

2021-08-30: Pressmeddelande (pdf)

Många företag ställer om för att bli mer hållbara efter pandemin

Sju av tio företag med upp till 49 anställda uppger att de är i en tydlig omställningsfas. Vanligaste orsakerna är för att utveckla nya affärsområden och expandera befintlig verksamhet. Även nya kundbehov, pandemin och klimatutmaningarna driver på företagens omställning. Det visar en undersökning från Swedbank och Sparbankerna.

2021-08-06: Pressmeddelande (pdf)

Företagare osäkra på hur trygghetssystemen fungerar

Många företagare är tveksamma till att ersättningen från trygghetssystemen skulle räcka vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. Fyra av tio anser samtidigt att de inte har tillräckliga kunskaper om trygghetssystemen, visar en undersökning från Swedbank och Sparbankerna.

2021-07-05: Pressmeddelande (pdf)

Efter ett dramatiskt år ser småföretagen en tydlig vändning

Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar att landets småföretag har drabbats hårt av coronapandemin. Konjunkturen försvagades kraftigt under det senaste året. Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Nu vänder det dock uppåt igen och småföretagen är mycket optimistiska inför framtiden.

2021-06-17: Pressmeddelande (pdf)

Samlingssidan om Småföretagsbarometern

Färre arbetstillfällen men fler möjligheter i landets småföretag

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande året. Det visar en rapport från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna.

2021-04-28: Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Småföretagen och jobben (pdf)

Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet. Ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser dessutom många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan hindra dem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

2021-04-23: Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Hållbarhet kan stärka småföretagens långsiktiga konkurrenskraft (pdf)

Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

Containerbristen påverkar de svenska tillverkningsföretagens export- och importleveranser. Nästan sju av tio företag uppger att de har haft störningar i leveranserna under de senaste månaderna och av dessa svarade tre av tio att det varit stora eller mycket stora störningar i leveransflödena. Det visar en undersökning ställd till inköpschefer verksamma i de största tillverkningsföretagen och som ingår i Swedbank och Silf:s inköpschefsindex (PMI).

2021-04-01: Pressmeddelande (pdf)

Fler företagare än tidigare planerar att gå i pension före 65

Bland företagare planerar nu hälften att gå i pension före 65 års ålder. Det är en ökning jämfört med 2018 då siffran låg på 37 procent. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

2021-03-09: Pressmeddelande (pdf)

Större andel storföretag än småföretag har ansökt om coronastöd 

Fyra av tio storföretag (39 procent) uppger att de har sökt och fått coronarelaterade företagsstöd beviljat under den pågående pandemin. Det uppger inköpschefer för storföretag inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, vilka ingår i Swedbank/Silf:s Inköpschefsindex (PMI).

2020-02-11: Pressmeddelande (pdf)

Avdragsgillt pensionssparande kan bli ofördelaktigt för många företagare

Åtta av tio företagare sparar till sin pension främst genom bolaget eller i en pensionsförsäkring för enskild näringsidkare. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Drygt en tredjedel av företagarna använder ett avdragsgillt pensionssparande men för många kan den typen av pensionssparande vara ofördelaktigt när den pensionsgrundande inkomsten sänks. Två av fem använder inte avdragsrätten och fyra av tio företagare känner inte till eller vet inte om de använder ett avdragsgillt pensionssparande.

2020-12-30: Pressmeddelande (pdf)

Hållbarhetsarbete allt vanligare i småföretag

Nästan sju av tio företag arbetar mer med att minska resursförbrukningen idag jämfört med för två år sedan. Drygt hälften av företagen uppger att de arbetar mer aktivt för en hållbar produktion av varor och tjänster. Det visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland de företag som ingår i Småföretagsbarometern 2020.

2020-12-29: Pressmeddelande (pdf)

Två av tre företagare har inte ansökt om statligt stöd under coronapandemin

Två av tre företagare med upp till 50 anställda har inte sökt de företagsstöd som regeringen har sjösatt under coronapandemin. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. En tredjedel av företagarna har sökt och beviljats stöd. Stödet är mest nyttjat av företag med över 20 anställda. Hälften av dem har beviljats stöd jämfört med endast en av fem företagare med enskild firma.

2020-12-21: Pressmeddelande (pdf)

Tips inför årsskiftet för företagare

Ett nytt år närmar sig och då är det som vanligt en massa saker som behöver göras. Läs tips på vad som är bra att titta extra på inför årsskiftet.

Tips inför årsskiftet (swedbank.se/framtid)

Swedbank inleder ett strategiskt samarbete med Pepins

Swedbank har etablerat ett strategiskt samarbete med Pepins, som hjälper onoterade tillväxtbolag med kapitalanskaffning. Swedbank har en stor kundbas av snabbväxande tillväxtbolag, som genom vårt nya samarbete kommer kunna erbjudas möjligheten att resa kapital med Pepins som rådgivare.

2020-12-08: Pressmeddelande (pdf)

Fler startar företag under coronapandemin - men finns kunskapen?

Trots lågkonjunktur ökar antalet nyregistrerade aktiebolag. Stigande arbetslöshet, inte minst bland unga och utrikes födda, kan göra att många ser företagandet som ett alternativ för att trygga sin försörjning. Även att kravet på aktiekapital halverades till 25 000 kronor vid årsskiftet kan ha bidragit till ökningen. Men det är viktigt att de som startar företag har den kunskap som krävs om företagande. I en undersökning från Swedbank och sparbankerna uppger en tredjedel av företagarna att de inte har det.

2020-12-04: Pressmeddelande (pdf)

Företagskollen - ett nytt verktyg för småföretagares kassaflöde

Företagskollen är en ny tjänst i internetbanken för Swedbanks och sparbankernas företagskunder som är framtagen i samarbete med Asteria AB. Företagskollen är tänkt att vara ett komplement till småföretagares befintliga bokslutsarbete och samtidigt ge dem en enkel och visuell prognos av företagets kassaflöde.

2020-11-27: Pressmeddelande (pdf)

Äganderätten oroar skogsägare som trots det vill köpa mer skog

Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. Även oro i omvärlden gör att intresset för stabila placeringar ökar. I årets undersökning har äganderätten seglat upp som det största orosmolnet för skogsägare. Det visar Skogsbarometern från Swedbank, Sparbankerna samt Ludvig & Co.

2020-11-26: Pressmeddelande (pdf)

Skogsbarometern (pdf)

Minskning av EU:s framtida jordbruksbudget skapar lönsamhetsoro

Lantbruket som bransch har klarat sig bra under coronapandemin och försäljningen av svenska matvaror har ökat. Däremot har pandemin väckt frågor om hur trygg den svenska livsmedelsförsörjningen egentligen är. Samtidigt kommer EU:s jordbruksbudget att sänkas vilket kan få stor negativ effekt på lantbrukets lönsamhet. Det visar Lantbruksbarometern höst från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

2020-10-22: Pressmeddelande (pdf)

Lantbruksbarometern Höst (pdf)

Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin

Företagare har drabbats hårdare privatekonomiskt av coronapandemin än anställda. Nästan var fjärde företagare uppger att de har fått en sämre privatekonomi nu än före pandemin, jämfört med var tionde för anställda. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

2020-10-09: Pressmeddelande (pdf)

Minska utanförskapet - småföretagen positiva till praktikplatser

Unga och nyanlända är en grupp som drabbats hårt av coronakrisen. Om inget görs finns risk för ökat utanförskap och växande långtidsarbetslöshet. Praktikplatser kan vara ett sätt att stötta. En undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort bland de företag som ingår i Småföretagsbarometern visar att småföretagare är positiva till att erbjuda praktikplatser. Mest positiva till praktikplatser är företagare inom hotell och restaurang vilket även är branscher där många ungdomar och nyanlända får sitt första jobb.

2020-08-24: Pressmeddelande (pdf)

Årets spjutspets 2020: Tiraholms Fisk AB

Tiraholms Fisk, vid sjön Bolmen, har utsetts till Årets Spjutspets 2020. Företaget har trots coronapandemin lyckats öka sin omsättning i vår.

Juryns motivering
Innovation och nytänkande i samspel med naturen har hela tiden genomsyrat Tiraholms Fisk AB. Med stort engagemang och flexibilitet har familjen Ekwall framgångsrikt utvecklat sitt bolag. Under coronapandemin har de snabbt lyckats ställa om och inte bara behålla, utan även öka omsättningen.
Denna positiva utveckling har varit möjlig tack vare duktiga medarbetare, en väl utvecklad affärsplan samt ett konsekvent socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk. Tiraholms Fisk AB med ägarna Vicky och Nils, Malin, Jens och Jonas Ekwall är därför värdiga vinnare av Årets Spjutspets 2020.

Småföretagarna spår mörkare tider– men det finns ljusglimtar

För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. I skuggan av coronapandemin är företagarna mycket pessimistiska om utvecklingen det närmaste året. Samtidigt uppger sex av tio småföretagare att det finns goda möjligheter att växa om de får rätt förutsättningar. Detta och mer visar den årliga Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

2020-06-10: Pressmeddelande (pdf)

Riksrapport: Småföretagsbarometern 2020 (pdf)

Storföretagens försäljning minskar och produktionsplanerna skrivs ner

Fyra av tio inköpschefer uppger att coronapandemin har haft en negativ effekt på företagets försäljning under första kvartalet i år. Samtidigt har var tredje företag reviderat ned sina produktionsplaner. Det visar en undersökning som Swedbank och Sparbankerna har gjort bland de företag som ingår i inköpschefsindex.

2020-04-30: Pressmeddelande (pdf)

 

Dyster prognos från Sveriges småföretagare

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, orderingång och omsättning uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tagits fram på uppdrag av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna.

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten

 

 

Regeringens krispaket ger effekt - men stödet är svagt för småföretagare med enskild firma

Coronakrisen drabbar många företag, inte minst små- och medelstora företag. Swedbank och sparbankerna har analyserat hur regeringens krispaket faller ut i kronor och ören för tre exempelföretag; en frisör, en mindre restaurang och en mindre mekanisk verkstad.

2020-04-28: Pressmeddelande (pdf)

Uppåtgående trend, men svenskt lantbruk står inför flera utmaningar

Även om den svenska skörden generellt var god under 2019 och fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år finns det många utmaningar som ibland är svåra att planera för. Det visar Lantbruksbarometern 2020 från Swedbank, Sparbankerna samt Ludvig & Co.

2020-03-12: Pressmeddelande (pdf)

Lantbruksbarometern (pdf)

Tre av fyra företag klarar ett intäktsbortfall på femtio procent

En majoritet av företagarna med upp till 49 anställda uppger att deras företag har en god lönsamhet och skulle kunna klara av en halvering av företagets intäkter under tre månader. Främsta anledningen är att man har sparade pengar i företaget som kan användas vid tillfälliga svackor. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

5 december 2019: Tre av fyra företag klarar ett inkomstbortfall på femtio procent (pdf)

Fler företagare har skydd mot olycksfall än arbetslöshet

En ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna visar att drygt sju av tio företagare har en livförsäkring men endast fyra av tio är med i en a-kassa. Det innebär att majoriteten av företagarna endast får en grundersättning på 365 kronor per dag vid arbetslöshet.

22 november 2019: Fler företagare har skydd mot olycksfall än arbetslöshet (pdf)
 

Hälften av de handelsberoende företagen har förberett sig inför brexit

En undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland 400 inköpschefer visar att vartannat export- och importintensivt företag har förberett sig inför brexit, vilket är betydligt fler än för nio månader sedan. Eftersom Storbritannien är en viktig marknad är det hög tid att de som ännu inte sett över hur brexit kan påverka affärsrelationerna gör det.

22 oktober 2019: Hälften av de handelsberoende företagen har förberett sig inför brexit (pdf)

Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Till skillnad från de flesta anställda behöver företagare själva göra avsättningar till tjänstepensionen. Många företagare är duktiga på att spara till sin pension, men ju mindre ett företag är, desto sämre är man på att sätta av till pensionen. Bland enmansföretagarna är det så många som var tredje som inte sparar till sin pension. 

8 oktober 2019: Enmansföretagare och tjänstepension (pdf)

Vartannat handelsberoende företag påverkas negativt av en svagare krona

Hälften av de mest import- och exportintensiva företagen anser att den svagare kronan påverkar deras lönsamhet negativt jämfört med vart femte företag som anser att den har en positiv effekt. Främst gäller detta tjänstesektorn, där sex av tio företag uppger detta.

26 juni 2019: Svag krona påverkar svenska företag (pdf)

Fyra av tio vill driva företag

I en ny undersökning svarar fyra av tio unga att de vill driva företag. Bland befolkningen som helhet ger endast var fjärde samma svar.

7 maj, 2019: Fyra av tio vill driva företag

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet

Företagare behöver ta ett betydligt större ansvar för sin pension än anställda. Men 50 procent av företagarna uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om hur pensionssystemet fungerar.

18 mars 2019: Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet (pdf)

Lantbrukarna ser positivt på framtiden trots pressat läge

Förra årets torka fortsätter påverka synen på lönsamheten bland Sveriges lantbrukare. Bara 3 av 10 upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket god, vilket är färre än våren 2018. Men lantbrukarna tror på förbättrad lönsamhet 2019. Det visar Lantbruksbarometern 2019* från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

14 mars 2019: Lantbruksbarometern 2019 (pdf)

Vartannat handelsberoende företag oförberett på brexit

Nära hälften av de mest export- och importintensiva företagen i Sverige brister i brexit-förberedelserna. Bland tillverkningsföretagen, varav majoriteten handlar med Storbritannien, är det fler än fyra av tio som inte förberett sig alls.

11 februari 2019: Vartannat handelsberoende företag oförberett på brexit (pdf)

Här är vinnaren av Swedbank rivstart

Företaget Amferia, som har utvecklat ett plåster som förhindrar uppkomsten av infektioner i sår, vinner 500 000 kronor i Swedbanks entreprenörstävling rivstart. Ytterligare nio entreprenörer belönas med sammanlagt två miljoner kronor för affärsidéer som bidrar till ett bättre samhälle. Alla tio finalister belönas även med varsitt skräddarsytt affärsutvecklingsprogram.

8 februari 2019: Här är vinnaren av Swedbank rivstart (pdf)

Entreprenörer tävlar om totalt 2,5 miljoner kronor i finalen av tävlingen Swedbank rivstart

Tio entreprenörer med en vilja att bidra till ett bättre samhälle har utsetts till finalister i tävlingen Swedbank rivstart. Torsdagen den 7 februari presenterar de sina idéer inför tävlingsjuryn som leds av vår vd.

4 februari 2019: Entreprenörer tävlar om 2,5 miljoner kronor i finalen av Swedbank rivstart (pdf)